Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše občianske združenie Neškôlka so sídlom Medveďovej 6, 851 04 Bratislava, email: neskolka.petrzalka@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby vaše dieťa mohlo navštevovať programy, ktoré organizujeme. Týmito osobnými údajmi je najmä vaše meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo a osobné údaje vášho dieťaťa v rozsahu – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, informácia o zdravotnom stave.

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame pre to, aby vaše dieťa mohlo navštevovať programy, ktoré organizujeme, príp. iné podujatia a aby sme si splnili zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia. S vaším súhlasom vás budeme informovať a novinkách o Neškôlke.

 1. Aký je náš oprávnený záujem?

Pokiaľ vaše dieťa už navštevovalo alebo navštevuje niektorý z našich programov, môžeme vás informovať o novinkách a ponukách aj bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávnený záujem, a to ak je to nevyhnutné na účel našich oprávnených záujmov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o novinkách a ponukách, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na neskolka.petrzalka@gmail.com.

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov za účelom informovania o novinkách a ponukách nám môžete dať začiarknutím príslušného checkboxu na našej webovej stránke www.neskolka.sk alebo podpísaním vyhlásenia v listinnej forme.

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email neskolka.petrzalka@gmail.com
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu OZ Neškôlka, Medveďovej 6, 85104 Bratislava
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa.
 1. Osoby mladšie ako 16 rokov

Toto webové sídlo nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete nám súhlas dať iba ak máte aspoň 16 rokov. Nespracúvame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme externej účtovníckej firme, ktorá nám zabezpečuje vedenie účtovníctva.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumenty týkajúce našich programov uchovávame po dobu 5 rokov, účtovné doklady po dobu 10 rokov. Pokiaľ nám dáte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, tento platí na dobu 5 rokov.

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email neskolka.petrzalka@gmail.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Čo sa stane, ak nám svoje osobné údaje nezveríte?

Ak by nastala takáto situácia, nebudeme vedieť vášmu dieťaťu poskytnúť programy, ktoré pripravujeme ani poskytovať naše služby z nej vyplývajúce.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel.

 1. Aké máte práva?
 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.